+

The alkaloids of voacanga thouarsii var. obtusa